svjo.cz - Hlavní stránka

Partnerský program

Partnerský program je určen pro správcovské firmy, které chtějí svým klientům poskytovat internetové stránky založené na systému svjo.cz.

Výhody partnerského programu

 • Možnost poskytovat stránky pro SVJ bez vlastního technického zázemí.
 • Úhrada všech stránek jednou platbou, místo hrazení každé stránky zvlášť.
 • Možnost skrýt vazbu na svjo.cz a stránky poskytovat pod subdoménami vlastní domény. URL adresy adresasvj.vasedomena.cz.
 • Automaticky získáte hromadné slevy dle počtu zřízených stránek.
 • Pro všechny členy Vámi zřízených stránek poskytujeme technickou podporu.

Hromadné slevy

Po dosažení uvedeného počtu stránek je Vám automaticky započítána hromadná sleva pro všechny provozované stránky.

Počet stránek 2-3 4-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
Výše slevy 2% 4% 7% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Registrace do partnerského programu

 1. Smluvní strany

  1. Poskytovatel
   Pavel Šiška, V Roháči I. 1247, 252 42, Jesenice
   IČ: 86646516 (zapsán v živnostenském rejstříku), DIČ: CZ8507190054 (neplátce DPH)
   Bankovní spojení: 2500029036 / 2010
   (dále jen "poskytovatel")
  2. Zákazník
   Zákazníkem je právnická osoba, která prostřednictvím oprávněné osoby uzavře smlouvu vyplněním registračního formuláře na stránkách svjo.cz za souhlasu s níže uvedenými podmínkami.
 2. Definice dalších pojmů

  1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
  2. Služba - webové stránky pod partnerským účtem.
 3. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazníkovi je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.
  2. Zákazníkovi je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, nebo vkládat příspěvky, které nesouvisejí s chodem domu a SVJ.
  3. Zákazníkovi je zakázáno využívat jednu registraci stránek pro správu více než jednoho SVJ. Pro každé SVJ je nutné zřídit samostatné stránky.
  4. Zákazníkovi je zakázáno rozesílat spam (jakýkoliv druh nevyžádané pošty).
  5. Zákazník je při vyplňování údajů o společnosti a při vytváření stránek pro SVJ povinen zadat platné údaje.
  6. Zákazník souhlasí s elektronickou fakturací.
 4. Práva a povinnosti poskytovatele služby

  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti služby a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené objednávajícímu nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku serverů z důvodu údržby. Tyto odstávky budou dle možností plánovány na dobu, kdy je na stránkách obecně nejmenší provoz (noční hodiny, státní svátky, víkendy).
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit chod služby, pokud zákazník nemá k poslednímu dni v měsíci zakoupeno dostatek kreditů pro provoz stránek na následující měsíc.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit partnerský účet, na kterém nebylo od data registrace provedeno první dobití kreditu po dobu jednoho kalendářního měsíce.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit nevyužívaný partnerský účet a propadnout kredit zákazníka služby ve svůj prospěch v případě, kdy pod partnerským účtem nejsou provozovány žádné stránky po dobu jednoho roku.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit partnerský účet společně se všemi stránkami pod tímto účtem v případě, že stránky na partnerském účtu nebyly předplaceny po dobu 6 kalendářních měsíců.
  8. Poskytovatel si z důvodu ochrany chodu stránek SVJ vyhrazuje právo kontaktovat oprávněné uživatele stránek vedených na partnerském účtu s nabídkou převodu stránek z partnerského účtu zákazníka pod svoji správu v případě, kdy jsou stránky vedené pod partnerským účtem pro uživatele stránek nedostupné z důvodu nezakoupení dostatečného počtu kreditů ze strany zákazníka. V případě, kdy zákazník stránky provozuje pod vlastní doménou a vlastním SSL certifikátem, tak také z důvodu nefunkčnosti této domény, nebo neplatnosti SSL certifikátu, který je nutný pro bezpečný provoz stránek.
  9. Poskytovatel si vyhrazuje právo převést stránky vedené na partnerském účtu pod svoji správu v případě požadavku oprávněných uživatelů stránek.
  10. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit zákazníkovi individuální cenu služeb oproti nabídce uvedené na jeho stránkách.
  11. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek služby a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami podmínek, může smlouvu písemně vypovědět do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.
 5. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel služby.
  2. Správcem osobních údajů je zákazník.
  3. Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „ nařízení GDPR“) a to na základě pokynů správce.
  4. Údaje do webové stránky zadává správce, popřípadě sám subjekt údajů.
  5. Způsob zpracování osobních údajů je automatizované ukládání správcem vložených dat a jejich pravidelné zálohování. To vše v elektronické podobě.
  6. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby webových stránek správci, který je využívá výhradně v rámci výkonu.
  7. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.
  8. Zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
   1. Identifikační osobní údaje: jméno, příjmení a adresa.
   2. Kontaktní údaje: trvalá adresa, zasílací adresa, e-mail, telefon.
   3. Údaje o vlastnictví jednotek.
   4. Další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon správy v oblasti společenství vlastníků jednotek.
  9. Správce souhlasí s tím, že pro získání údajů může zpracovatel využít katastr nemovitostí.
  10. Zpracovatel prohlašuje, že přijal opatření uvedená v článku 32 nařízení GDPR.
  11. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 nařízení GDPR zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, nebo zpracovatele pro zajištění hostingových služeb.
  12. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost kromě zákonem stanovených výjimek.
  13. Přístup k uloženým osobním údajům na stránkách je ve výchozím nastavení chráněn heslem. Správa těchto přístupů přes poskytované webové stránky je plně v kompetenci zákazníka.
  14. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování služby a končí dnem zrušení služby.
  15. Osobní údaje jsou trvale vymazány dnem zrušení služby a ze zálohovacího serveru po doběhnutí zálohovacího cyklu.