Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 dle nařízení GDPR.


 1. Smluvní strany

  1. Pavel Šiška, V Roháči I. 1247, 252 42, Jesenice
   IČ: 86646516 (zapsán v živnostenském rejstříku), DIČ: CZ8507190054 (plátce DPH)
   Bankovní spojení: 2500029036 / 2010
   (dále jen "poskytovatel")
  2. Uživatel
   Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb poskytovatele.
 2. Definice dalších pojmů

  1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
  2. Služba - internetové stránky.
  3. Neplacené stránky - internetové stránky s omezeným rozsahem funkcí poskytované zdarma.
  4. Placené stránky - internetové stránky s celým rozsahem funkcí poskytované po úhradě plné ceny služby.
 3. Práva a povinnosti uživatele služby

  1. Uživateli je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.
  2. Uživateli je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, které nesouvisejí s chodem SVJ.
  3. Uživateli je zakázáno využívat jednu registraci stránek pro správu více než jednoho SVJ. Pro každé SVJ je nutné zřídit samostatné stránky.
  4. Uživateli je zakázáno rozesílat spam (jakýkoliv druh nevyžádané pošty).
  5. Uživatel je při vyplňování údajů o SVJ povinen zadat platné údaje.
  6. Uživatel placené verze stránek souhlasí s elektronickou fakturací.
  7. Uživatel neplacené verze stránek souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
  8. Uživatel jako správce osobních údajů pověřuje poskytovatele zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  9. Uživatel placené verze stránek má nárok na odstoupení od smlouvy a zrušení stránek:
   1. Do 30 dnů od aktivace placené verze bez udání důvodu a s nárokem na vrácení uhrazené částky v plné výši.
   2. Kdykoliv v průběhu provozu bez udání důvodu a bez nároku na vrácení uhrazené částky.
   3. Kdykoliv v průběhu provozu z důvodu nedostupnosti služeb s nárokem na vrácení uhrazené částky ve výši zbývajícího předplatného. Nedostupností se rozumí prokazatelná nedostupnost služby na straně poskytovatele trvající po dobu 24 hodin. Do této doby se nezapočítávají odstávky serveru z důvodu údržby.
 4. Práva a povinnosti poskytovatele služby

  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti serveru a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. Poskytovatel se zavazuje na základě pověření správcem osobních údajů ke zpracování těchto údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  3. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené objednávajícímu nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku serverů z důvodu údržby. Tyto odstávky budou dle možností plánovány na dobu, kdy je na serverech obecně nejmenší provoz (noční hodiny, státní svátky, víkendy).
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit stránky v neplacené verzi kdykoliv bez udání důvodu.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit stránky v placené verzi tři měsíce po vypršení předplaceného období.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek služby a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu.
 5. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel služby.
  2. Rozsah zpracování osobních údajů je uchování osobních údajů na serveru.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby internetových stránek.
  4. Způsob zpracování osobních údajů je automatizované ukládání uživatelem vložených dat a jejich pravidelné zálohování. To vše v elektronické podobě.
  5. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu uživatele poskytnout osobní údaje třetím osobám, kromě zákonem stanovených výjimek.
  6. Přístup k uloženým osobním údajům na serveru je ve výchozím nastavení chráněn heslem. Správa těchto přístupů přes poskytované internetové stránky je plně v kompetenci uživatele.
  7. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování služby a končí dnem zrušení služby.
  8. Osobní údaje jsou ze serveru trvale vymazány dnem zrušení služby a ze zálohovacího serveru po doběhnutí zálohovacího cyklu.