svjo.cz - Hlavní stránka

Obchodní podmínky

 1. Smluvní strany

  1. Poskytovatel

   Pavel Šiška, V Roháči I. 1247, 252 42, Jesenice
   IČ: 86646516 (zapsán v živnostenském rejstříku), DIČ: CZ8507190054 (neplátce DPH)
   Bankovní spojení: 2500029036 / 2010

   Martin Šiška, V Roháči I. 1247, 252 42, Jesenice
   IČ: 75870665 (zapsán v živnostenském rejstříku), DIČ: CZ8309290022 (neplátce DPH)
   Bankovní spojení: 2102705932 / 2010

   (dále jen "poskytovatel")

  2. Zákazník
   Zákazníkem je právnická osoba, která prostřednictvím oprávněné osoby (statutární orgán) uzavře smlouvu vyplněním registračního formuláře na stránkách svjo.cz za souhlasu s níže uvedenými podmínkami.
 2. Definice dalších pojmů

  1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet.
  2. Služba - webové stránky.
  3. Neplacené stránky - webové stránky s omezeným rozsahem funkcí poskytované zdarma.
  4. Placené stránky - webové stránky s celým rozsahem funkcí poskytované po úhradě plné ceny služby.
 3. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazníkovi je zakázáno nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami.
  2. Zákazníkovi je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, nebo vkládat příspěvky, které nesouvisejí s chodem domu a SVJ.
  3. Zákazníkovi je zakázáno využívat jednu registraci stránek pro správu více než jednoho SVJ. Pro každé SVJ je nutné zřídit samostatné stránky.
  4. Zákazníkovi je zakázáno rozesílat spam (jakýkoliv druh nevyžádané pošty).
  5. Zákazník je při vyplňování údajů o SVJ povinen zadat platné údaje.
  6. Zákazník placené verze stránek souhlasí s elektronickou fakturací.
  7. Zákazník neplacené verze stránek souhlasí s pravidelným zasíláním nabídek na zakoupení placené verze stránek.
  8. Zákazník placené verze stránek má nárok na odstoupení od smlouvy a zrušení stránek:
   1. Do 30 kalendářních dnů od aktivace placené verze bez udání důvodu a s nárokem na vrácení uhrazené částky v plné výši.
   2. Kdykoliv v průběhu provozu bez udání důvodu a bez nároku na vrácení uhrazené částky.
   3. Kdykoliv v průběhu provozu z důvodu nedostupnosti služeb s nárokem na vrácení uhrazené částky ve výši zbývajícího předplatného. Nedostupností se rozumí prokazatelná nedostupnost služby na straně poskytovatele trvající po dobu 24 hodin. Do této doby se nezapočítávají odstávky služby z důvodu údržby a omezení služeb dle bodu 4.7. těchto podmínek.
 4. Práva a povinnosti poskytovatele služby

  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti služby a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené objednávajícímu nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku služby z důvodu údržby. Tyto odstávky budou dle možností plánovány na dobu, kdy je na stránkách obecně nejmenší provoz (noční hodiny, státní svátky, víkendy).
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit stránky v neplacené verzi kdykoliv bez udání důvodu.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit stránky v placené verzi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce. Zákazník placené verze má v takovém případě nárok na vrácení nevyužitého předplatného v plné výši.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit stránky v placené verzi tři měsíce po vypršení předplaceného období.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit provoz stránek, nebo některé z jejich funkcí v případě, že jsou nadměrně využívány, nebo přetěžovány.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit zákazníkovi individuální cenu služeb oproti nabídce uvedené na jeho stránkách.
  9. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek služby a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami podmínek, může smlouvu písemně vypovědět do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.
 5. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel služby.
  2. Správcem osobních údajů je zákazník.
  3. Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „ nařízení GDPR“) a to na základě pokynů správce.
  4. Údaje do webové stránky zadává správce, popřípadě sám subjekt údajů.
  5. Způsob zpracování osobních údajů je automatizované ukládání správcem vložených dat a jejich pravidelné zálohování. To vše v elektronické podobě.
  6. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby webových stránek správci, který je využívá výhradně v rámci výkonu.
  7. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.
  8. Zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
   1. Identifikační osobní údaje: jméno, příjmení a adresa.
   2. Kontaktní údaje: trvalá adresa, zasílací adresa, e-mail, telefon.
   3. Údaje o vlastnictví jednotek.
   4. Další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon správy v oblasti společenství vlastníků jednotek.
  9. Správce souhlasí s tím, že pro získání údajů může zpracovatel využít katastr nemovitostí.
  10. Zpracovatel prohlašuje, že přijal opatření uvedená v článku 32 nařízení GDPR.
  11. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 nařízení GDPR zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, nebo zpracovatele pro zajištění hostingových služeb.
  12. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost kromě zákonem stanovených výjimek.
  13. Přístup k uloženým osobním údajům na stránkách je ve výchozím nastavení chráněn heslem. Správa těchto přístupů přes poskytované webové stránky je plně v kompetenci zákazníka.
  14. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování služby a končí dnem zrušení služby.
  15. Osobní údaje jsou trvale vymazány dnem zrušení služby a ze zálohovacího serveru po doběhnutí zálohovacího cyklu.